موسسه سرای زندگی ایرانیان در راستای کسب اعتبار ملی و بین المللی و محقق نمودن آموزش برای دانایی و توانایی به دنبال تربیت نسلی متفاوت آگاه به آداب و رسوم زمانه خود می باشد.

موسسه سرای زندگی ایرانیان مجموعه ای است برای توسعه فعالیت های آموزشی، پرورشی و مهارتی در سطح ملی و بین المللی با اتکا به منابع انسانی و سازمانی ارزشمند با رویکرد تربیت نسلی متفاوت و آگاه به زمانه خویش، متخصص، کارآفرین، خلاق در حوزه های مورد نیاز جامعه و آینده کشور و دنیا. موسسه سرای زندگی ایرانیان مجموعه ای است برای توسعه فعالیت های آموزشی، پرورشی و مهارتی در سطح ملی و بین المللی با اتکا به منابع انسانی و سازمانی ارزشمند با رویکرد تربیت نسلی متفاوت و آگاه به زمانه خویش، متخصص، کارآفرین، خلاق در حوزه های مورد نیاز جامعه و آینده کشور و دنیا.

1- تقویت مسال انسانی در زندگی، ایمان و امید به آینده در میان دانش آموزان، اولیا و پرسنل مدرسه.
2- کسب جایگاه شایسته در کشور، منطقه و جهان
3- ایجاد محیط سازمان یادگیرنده، پویا و خلاق.
4- همسو شدن با تحولات علمی روز دنیا و ایفای نقش موثر در عرصه های بین المللی.
5- برقراری تعاملات و ارتباطات سازنده در راستای فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی، ارگان های دولتی، خصوصی و ...