برخى مديران مدارس به دليل كمبود معلم تدريس مى كنند
اين تذكر در خصوص عدم نظارت بر عملكرد ادارات كل،  † برنام ™ Àبرای حل مشكل معيش¿ فرهنگيان، بيمه ناكارآمد، نظام ناقص رتبه بندی فرهنگيان و صدور بخشنامه ها... ...مشاهده ی مطلب 
ابلاغ شيوه نامه ثبت نام سال تحصيلی ٩٧-٩٨به استانها
از سوی وزارت آموزش و پرورش شيوه نامه ثبت نام دانش آموزان در سال تحصي ٩٧-٩٨به ادارات كل آموزش و پرورش استانها اب¨غ شد... ...مشاهده ی مطلب 
تغذیه و بوفه مدرسه را باید سر و سامان دهیم
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: كارهای پژوه › Áحوزه آموزش و پرورش بسيار كاربردی هستند و معاونت بهداشت از طرح های پژوه Áدر اين حوزه حمايت مى كند. ....   ...مشاهده ی مطلب